Verzoek of klacht indienen

De Gegevensbeschermingsautoriteit is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat uw persoonsgegevens correct worden verwerkt. Naast een gewone vraag tot inlichting die u aan de GBA kan stellen, kan u kosteloos een verzoek/klacht indienen.

✅ Wat gebeurt er als ik een verzoek/klacht indien bij de GBA?

De Gegevensbeschermingsautoriteit zal een verzoek of een klacht in principe steeds als een verzoek tot bemiddeling behandelen. Dit wil zeggen dat uw verzoek/klacht meteen en zonder veel formalisme door de eerstelijnsdienst wordt behandeld. Deze dienst zal een bemiddeling opstarten tussen de betrokken partijen en trachten een minnelijk akkoord te bereiken.

Indien geen minnelijk akkoord wordt bereikt, neemt het oorspronkelijke verzoek tot bemiddeling de vorm aan van een klacht die vervolgens door de eerstelijnsdienst wordt overgemaakt aan de geschillenkamer voor behandeling ten gronde. Het overmaken aan de geschillenkamer gebeurt met instemming van de verzoeker. De eerstelijnsdienst kan niettemin, wanneer zij ernstige aanwijzingen vaststelt van het bestaan van een praktijk die aanleiding kan geven tot een inbreuk op de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens, zonder instemming van de verzoeker de klacht doorgegeven aan de geschillenkamer.

De klachtprocedure bij de geschillenkamer is een zwaardere procedure dan de verzoekprocedure. Aangezien de geschillenkamer een rechtsprekend orgaan is, moeten bij de behandeling formele procedureregels gerespecteerd worden, zoals bijvoorbeeld het indienen van “verweermiddelen” in de loop van de procedure en de mogelijkheid bieden tot het raadplegen en het kopiëren van het dossier door de verschillende betrokken partijen (net zoals bij een rechtszaak). Let op, de geschillenkamer kan (net zoals bijvoorbeeld het openbaar ministerie) de zaak ook meteen zonder gevolg klasseren en uw klacht dus niet verder opvolgen.

Hoe kan ik een klacht/verzoek indienen bij de GBA?

Uw verzoek/klacht dient in één van de landstalen te zijn opgesteld (Nederlands, Frans of Duits) en de inhoud van uw verzoek moet natuurlijk betrekking hebben op een probleem met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Tenslotte moet uw verzoek gedateerd en ondertekend zijn.

Om een verzoek/klacht in te dienen, gelieve onderstaande formulier ingevuld aan de Gegevensbeschermingsautoriteit te bezorgen via mail (contact(at)apd-gba.be) of via de post (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Verzoek/Klacht indienen (Word)Verzoek/Klacht indienen (PDF)

Het formulier dient in één van de drie landstalen ingevuld te worden. Technische bijlagen bij het aanvraagformulier mogen naast de drie landstalen ook in het Engels opgesteld zijn (andere talen worden niet aanvaard). Indien niet voldaan wordt aan deze taalvereiste zal de aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd